Aktualności

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 25 września 2019 r. w sprawie niewywieszania danych osobowych działkowców na tablicach ogłoszeń w ROD bez ich zgody

Dodano: 27 września 2019

 Przypominamy, że zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym RODO), dane osobowe, w tym działkowców muszą być przetwarzane m.in. zgodnie z prawem (art. 5 ust. 1 lit a  RODO).

 
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem wówczas, gdy zostaje spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków (art. 6 ust. 1 RODO):
 
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 
f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 
Wywieszenie danych osobowych działkowców na tablicach ogłoszeń w ROD trudno zakwalifikować do którejkolwiek z kategorii wymienionych w ww. pkt. 2-6. W szczególności, żaden z przepisów ustawy o ROD nie upoważnia zarządu ROD do upubliczniania danych działkowców w ww. sposób. Należy zatem przyjąć, że wywieszenie danych osobowych działkowców na tablicach ogłoszeń jest dozwolone tylko na podstawie zgody działkowców dotyczącej przetwarzania danych osobowych, których udostępniane informacje dotyczą.
 
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 4 pkt 1 RODO przez dane osobowe działkowców należy rozumieć nie tylko imię i nazwisko działkowca, ale również wszelkie inne informacje, które identyfikują bądź pozwalają na zidentyfikowanie danej osoby. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 
W świetle ww. definicji, należy uznać, że numer działki w ROD zalicza się do danych osobowych działkowca. Na jego bowiem podstawie można pośrednio określić tożsamość działkowca, czyli osoby, której dane dotyczą.
 
W związku z powyższym, zwracamy się do zarządów ROD o niewywieszanie bez pisemnej zgody działkowców na tablicach ogłoszeń w ROD danych działkowców w zakresie imienia i nazwiska, ale również numeru działki. W szczególności o niepublikowanie informacji o wysokości zadłużenia z tytułu opłat ogrodowych, stanu odczytów liczników, czy też innych informacji np. związanych z prowadzonymi sprawami statutowymi oraz sądowymi w odniesieniu nie tylko do działkowca, ale również w odniesieniu do jego numeru działki. Ta sama zasada odnosi się do publikacji danych osobowych działkowców na stronach internetowych ROD. Prosimy pamiętać, że podstawą wykorzystania danych osobowych działkowców w ww. sposób może być tylko zgoda działkowców na przetwarzanie ich danych osobowych w tych celach.
 
Wzór zgody znajduje się na stronie 33 Przewodnika „RODO”, które otrzymały wszystkie zarządy ROD, w tym za pośrednictwem newslettera.
 
 
 
KRAJOWY ZARZĄD PZD
 
 
 
Warszawa, dnia 25 września 2019 r.

Wydawnictwo

PORADY PRAWNE

w Okręgu Podkarpackim PZD w Rzeszowie

dla 

członków organów w ROD oraz działkowców

odbywają się w każdy poniedziałek w godz. 13.30 do 15.00

tel. 17/8543552

e-mail: poradyprawne@podkarpacki.pzd.pl

Październik 2019

PWŚCPSN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552 tel. Ośrodek Finansowo - Księgowy 17/ 85-43-557