Akty Prawne

Znowelizowany statut PZD

W związku z wejściem w życie w dniu 19 stycznia 2014r. ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, zgodnie z art. 65 ust 2 ustawy Statut Polskiego Związku Działkowców zachowuje moc obowiązującą, za wyjątkiem postanowień sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności nową ustawą o ROD. Z tego względu Krajowa Rada PZD uznała za konieczne przeprowadzić analizę zapisów Statutu PZD w kontekście ich zgodności z nową ustawą o ROD i wydanie, na podstawie kompetencji wynikającej z § 150 ust. 2 pkt 5 Statut PZD, interpretacji, która będzie wiążąca dla organów PZD do czasu uchwalenia nowego Statutu PZD.

 

1. Statut Polskiego Związku Działkowców - weryfikacja w świetle ustawy z 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych – czytaj więcej


2. Uchwała Nr  1/XVII/2014  Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców  z dnia 9 stycznia 2014r.  w sprawie interpretacji postanowień Statutu Polskiego Związku Działkowców w świetle zapisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych – czytaj więcej

Pliki do pobrania

Zbiór przepisów związkowych

Prezentujemy Państwu Zbiór Przepisów Związkowych - stan na dzień 1 stycznia 2011r.

Spis treści:

 • ROZDZIAŁ I Stanowiska i rezolucje dotyczące polityki związku
 • ROZDZIAŁ II Uchwały dotyczące symboli i agend pzd
 • ROZDZIAŁ III Uchwały organizacyjne rod
 • ROZDZIAŁ IV Uchwały dotyczące warunków pracy na rzecz rod
 • ROZDZIAŁ V Uchwały dotyczące członkostwa w związku
 • ROZDZIAŁ VI Uchwały dotyczące danych osobowych i rejestrów
 • ROZDZIAŁ VII Uchwały dotyczące oświaty w rod
 • ROZDZIAŁ VIII Uchwały dotyczące zagospodarowania rod i działek
 • ROZDZIAŁ IX Uchwały dotyczące interpretacji statutu PZD i regulaminu ROD
 • ROZDZIAŁ X Uchwały finansowe
 • ROZDZIAŁ XI Uchwały dotyczące inwestycji i remontów
 • ROZDZIAŁ XII Uchwały dotyczące usuwania skutków powodzi z 2010 roku
 • ROZDZIAŁ XIII Uchwały dotyczące likwidacji rod
 • ROZDZIAŁ XIV Uchwały dotyczące spraw gruntowych i roszczeń
 • ROZDZIAŁ XV Zmiany w statucie i regulaminie
   

Pełny Zbiór Przepisów Związkowych znajdziecie Państwo poniżej, w materiałach do pobrania.

Pliki do pobrania

Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego

Polski Związek Działkowców
Krajowa Rada

REGULAMIN

RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO

uchwalony przez
Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców
stan na dzień 21 luty 2014r.

Spis treści:

 • ROZDZIAŁ I - Przepisy wstępne
 • ROZDZIAŁ II - Zasady organizacyjne rodzinnego ogrodu działkowego
 • ROZDZIAŁ III - Walne zebranie rodzinnego ogrodu działkowego
 • ROZDZIAŁ IV - Zarząd rodzinnego ogrodu działkowego
 • ROZDZIAŁ V - Działalność kontrolna w rodzinnym ogrodzie działkowym
 • ROZDZIAŁ VI - Działalność mediacyjna w rodzinnym ogrodzie działkowym
 • ROZDZIAŁ VII - Zagospodarowanie rodzinnego ogrodu działkowego
 • ROZDZIAŁ VIII - Zagospodarowanie działki
 • ROZDZIAŁ IX  - Społeczna Służba Instruktorska 
 • ROZDZIAŁ X  - Przepisy porządkowe
 • ROZDZIAŁ XI - Opłaty i świadczenia
 • ROZDZIAŁ XII - Postanowienia końcowe

Pełny Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego znajdziecie Państwo poniżej, w materiałach do pobrania.

Pliki do pobrania

Ustawa o ROD

USTAWA

z dnia 13 grudnia 2013 r. 

o rodzinnych ogrodach działkowych

 

 

Spis treści:

 • ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne
 • ROZDZIAŁ II Zakładanie i funkcjonowanie ROD
 • ROZDZIAŁ III Likwidacja ROD
 • ROZDZIAŁ IV Działkowcy
 • ROZDZIAŁ V Organizacje działkowców
 • ROZDZIAŁ VI Zmiany w Przepisach obowiązujących
 • ROZDZIAŁ VII Przepis przejściowe, dostosowujące i  końcowe
   

Pełną Ustawę o ROD znajdziecie Państwo poniżej, w materiałach do pobrania.

Pliki do pobrania
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. (17) 85-43-552; fax. 17/ 85-43-557