Jak zostać działkowcem

Czym jest PZD ?

Polski Związek Działkowców (PZD) jest ogólnopolskim stowarzyszeniem ogrodowym kontynuującym ponad 120-letnią tradycję ruchu działkowego w Polsce. Związek prowadzi 4926 rodzinnych ogrodów działkowych, w których znajduje się 963 351 działek o łącznej powierzchni 43 236 ha (stan organizacyjny na 31.12.2013r.). Ponieważ działka jest przydzielana rodzinie, która w Polsce liczy zazwyczaj cztery osoby, przyjmuje się, że z działek korzysta blisko 4 miliony osób

Czym są rodzinne ogrody działkowe (ROD)?

 

Rodzinne ogrody działkowe to wydzielone obszary gruntu, składające się z działek i terenu ogólnego, służące do wspólnego korzystania przez działkowców, wyposażone w infrastrukturę ogrodową.

 

Celem rodzinnych ogrodów działkowych jest zaspokajanie wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych poprzez zapewnienie im powszechnego dostępu do ROD oraz działek dających możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, a także podniesienie standardów ekologicznych otoczenia. Tak więc poza wykorzystywaniem ich do prowadzenia upraw ogrodniczych, ROD pełnią również funkcje:

 

ekologiczne

- Przywracanie terenów zielonych społeczeństwu

 

- Ochrona środowiska przyrodniczego i podnoszenie standardów  ekologicznych otoczenia

 - Ochrona składników przyrody i kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka

 

socjalne i zdrowotne

 

- Poprawa warunków bytowych społeczności miejskiej poprzez zapewnienie  warunków do prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby

 

- Zapewnianie terenów wypoczynkowych zarówno dla działkowców jak i mieszkańców miast poprzez ich otwieranie

 

- Propagowanie zdrowego stylu życia

 

społeczne i edukacyjne

 

- Tworzenie warunków do integracji społeczeństwa

 

- Propagowanie idei ogrodnictwa w społeczeństwie

 

- Prowadzenie działalności społecznej, wychowawczej w tym. m.in. współpraca ze szkołami, domami pomocy społecznej oraz innymi organizacjami społecznymi

 

Polski Związek Działkowców działa w oparciu o Ustawę z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych . Ustawa, uchwalona w trybie inicjatywy obywatelskiej, pod którą podpisało się ponad 900 000 Polaków, jest gwarantem trwałości i rozwoju ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Stoi na straży praw, z trudem osiągniętych przez działkowców. Ustawa zawiera regulacje skutecznie zabezpieczające istnienie i rozkwit ogrodów działkowych w Polsce oraz nadające działkowcom szereg praw, dzięki którym mogą bezpiecznie korzystać ze swoich działek. Do najważniejszych praw działkowców należą:

 

• prawo do bezpłatnego używania gruntów publicznych pod ogrody działkowe;

 

• prawo do korzystania działek na zasadzie konkretnego tytułu prawnego, podlegającego ujawnieniu w księdze wieczystej;

 

• prawo własności nasadzeń i obiektów usytuowanych na działce;

 

• prawo do zwolnień podatkowych z tytułu użytkowania działki;

 

• prawo do odszkodowania za utraconą własność wskutek likwidacji ogrodu;

 

• prawo do działki zamiennej w razie likwidacji ogrodu;

 

• prawo do zachowania działki i pozostania w ogrodzie w razie zasadnego żądania zwrotu terenu ogrodu przez byłych właścicieli;

 

• prawo przejęcia działki po zmarłym działkowcu przez jego osoby bliskie.

 

 

Powyższe uprawnienia zapewniają działkowcom konieczne warunki do właściwego użytkowania działek. Ustawa nadaje rodzinnym ogrodom działkowym status urządzeń użyteczności publicznej, dzięki czemu stanowią one element socjalnej infrastruktury, która jest powszechnie dostępna dla wszystkich członków społeczności lokalnej, co rodzi ­ po stronie gmin ­ określone obowiązki wobec ogrodów, służących okolicznym mieszkańcom.

 

Kim są polscy działkowcy?

 

Wyniki przeprowadzonego w 2011 roku badania pokazały, że środowisko polskich działkowców jest bardzo zróżnicowane. Działki w rodzinnych ogrodach działkowych użytkują w praktyce wszystkie grupy społeczne i zawodowe, ludzie w różnym wieku i o różnym statusie majątkowym. Polscy działkowcy to ludzie, którzy od wielu lat spędzają aktywnie czas na działkach w ROD, wykorzystując ją zarówno w sposób praktyczny, a więc pod uprawę zdrowych i tanich owoców i warzyw, jak i w celu atrakcyjnego i alternatywnego miejsca dla spędzania czasu w domu.

 

Zdecydowana większość ogrodów działkowych w Polsce położona jest w miastach. Najchętniej z ogrodów działkowych korzystają mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich np. Warszawy, Katowic, Wrocławia, Szczecina, Gdańska, Poznania, Łodzi, Krakowa.

 

PZD członkiem Biura Międzynarodowego

 

Polski Związek Działkowców jest od 1990 r. członkiem Międzynarodowego Biura Ogrodów Działkowych i Rodzinnych. Wyrazem docenienia roli i znaczenia polskiego ruchu działkowego w Europie było zorganizowanie  w 1999 r. przez Polskę Międzynarodowego Seminarium Działkowców. Z kolei w 2007 r. odbył się w Krakowie XXXV Międzynarodowy Kongres Ogrodów Działkowych i Rodzinnych. Jego tematem była przyszłość ogrodów działkowych w Europie. W latach 2005-2008r. przewodnictwo w Międzynarodowym Biurze pełnił Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

 

Kto może zostać działkowcem ?

Członkostwo w PZD jest otwarte dla wszystkich, bez względu na wiek, płeć, rasę czy religię. Jednak, aby móc starać się o członkostwo w PZD konieczne jest:

 • osiągnięcie pełnoletniości,
 • posiadanie stałego miejsca zamieszkania na terenie RP. Zarząd ROD, który decyduje o przydziale
  działki ma również obowiązek brać pod uwagę takie czynniki, jak:
 • funkcje działki, tj. zapewnianie rodzinie możliwości aktywnego wypoczynku,
 • statutowe zadania PZD w zakresie pomocy rodzinie i niepełnosprawnym,
 • warunki bytowe,
 • miejsce zamieszkania,
 • oraz warunki pracy osoby ubiegającej się o działkę. W praktyce oznacza to, iż zarząd przydzieli
  działkę tej osobie, która z powyższych względów będzie bardziej jej potrzebować lub użytkowanie
  przez tą osobę działki będzie w większym stopniu spełniało cele, jakie stawia przed sobą PZD.

Wydawnictwo

Instruktor ogrodnictwa w biurze Okręgu prowadzi 

dyżur telefoniczny w każdą środę, w godzinach: 13.00 - 15.00 

pod numerem telefonu: 17 8543552.

Wszystkich zainteresowanych tematyką ogrodową prosimy również o kontakt mailowy:

ogrodnik@podkarpacki.pzd.pl

Lipiec 2020

PWŚCPSN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552 tel. Ośrodek Finansowo - Księgowy 17/ 85-43-557