Aktualności

Okręgowy konkurs Mistrzowski Rodzinny Ogród Działkowy roku 2023

Dodano: 19 kwietnia 2023

 Komisaryczny Okręgowy Zarząd Podkarpacki Polskiego Związku Działkowców uchwałą nr 112/2023 z dnia 28.03.2023r. ogłasza konkurs "Mistrzowski Rodzinny Ogród Działkowy roku 2023".

 

REGULAMIN KONKURSU OKRĘGOWEGO

„MISTRZOWSKI RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY ROKU 2023”

 

I. Zarządy ROD dokonują pisemnego zgłoszenia ogrodu do 30 kwietnia – liczy się data dostarczenia zgłoszenia do OP PZD w Rzeszowie.

II. Ogród, który znalazł się w gronie laureatów, można zgłaszać po 3 letniej karencji.

III. Okręgowa Komisja Konkursowa przy OP PZD w Rzeszowie dokona oceny zgłoszonych ogrodów w terminie do 30 czerwca 2023r. i przedstawi wnioski z przeglądów do 31 lipca 2023 roku.

IV. Okręgowy Zarząd Podkarpacki PZD w Rzeszowie dokona rozstrzygnięcia konkursu w terminie do 31 lipca 2023 roku.

V. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas posiedzenia Komisarycznego Zarządu Okręgu podkarpackiego PZD oraz na stronie internetowej OP PZD w Rzeszowie.

VI. Łącznie można uzyskać 800 pkt. Zgłoszony do konkursu ogród podlega ocenie wg następujących kryteriów:

 

I.          DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

l. Dokumentacja organizacyjna ogrodu:

a.       dokumentacja walnych zebrań za rok 2021 i 2022 (0-10 pkt.)

b.      zebrań zarządu ROD (0-10 pkt.)

c.       przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej (0-10 pkt.)

d.      przynależność do OFK (0-10 pkt.)   

e.     wdrożenie przez ROD Programu DGCS PZD System (0-10 pkt.)

2. Ilość nowych użytkowników działek, dokumentacja, zabezpieczenie rocznej prenumeraty „działkowiec” (0-10 pkt.)

3. Dokumentacja członków Związku, rejestr członków ROD, deklaracje członkowskie (0-10 pkt.)

a) przestrzeganie zasad ustanowienia prawa do działki (0-10 pkt.)

b) przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych (RODO)  (0-10 pkt)          

Łączna ilość punktów do uzyskania – 90 pkt.

 

II.      AKTYWNOŚĆ ROD W ŚRODOWISKU

1.       Udokumentowana aktywność ROD w środowisku:

a.       działalność zarządu ROD – aktywność członków i współpraca z samorządem lokalnym, kontakty z parlamentarzystami (0-10 pkt.)

b.      działanie na rzecz rozwoju ogrodnictwa działkowego (0-20 pkt.) (realizacja programu Związku w zakresie tworzenia nowoczesnego wizerunku i programu Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych)

c.       prowadzenie działalności społecznej na rzecz działkowców i ich rodzin oraz społeczności lokalnych (wymienić jakie)  (0-20 pkt.)

współpraca w przedsięwzięciach podejmowanych wspólnie z gminami  (0-20 pkt.)

Łączna ilość punktów do uzyskania – 70 pkt.

 

III.    DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA

1. Organizowanie szkoleń z zakresu wiedzy ogrodniczej i organizacyjnej dla działkowców, w tym:

a) Szkolenia tj. wykłady, pogadanki, prelekcje

     ilość szkoleń i uczestników (0-30 pkt.)

b) Pokazy praktyczne – ilość pokazów i uczestników (0-10 pkt.)

2. Propagowanie i rozprowadzanie literatury związkowej, w tym:

a) miesięcznika „działkowiec” w roku 2022 – prenumerata miesięcznika dla instruktorów ogrodowych SSI PZD i członków organów ROD  (0-10 pkt.)

3. Wdrażanie Otwartego programu zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb nowoczesnych rodzin – wymienić działania i sposoby (0-20 pkt.)

4. Działalność instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej PZD

     liczba instruktorów ogrodowych przypadających średnio na 100 działek w ROD  (0-20 pkt.)                                 

     ilość instruktorów okręgowych      

     ilość instruktorów krajowych                 

4. Prowadzenie kroniki ogrodowej  (0-10 pkt.)

Łączna ilość punktów do uzyskania – 100 pkt.

 

IV.   INWESTYCJE I REMONTY INFRASTRUKTURY ROD

1. Przygotowanie, prowadzenie i rozliczenie inwestycji i remontów prowadzonych przez zarząd ROD zgodnie ze statutem PZD, uchwałą Nr 14/III/2015 KR PZD
z dn. 1 października 2015r. i w oparciu o uchwałę walnego zebrania (0-20 pkt.)

2. Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń i infrastruktury ogrodu (0-20 pkt.)                                                             

3. Aktualność technicznych przeglądów okresowych infrastruktury ogrodu (0-20 pkt.)

a) Roczne: elementów i budynków, instalacji CO i gazowej, przewodów kominowych, legalizacja gaśnic, place zabaw

b) Pięcioletnie: stan techniczny budynków, badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej (oporność izolacji i uziemień)

4. Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego (dla biur zarządów, świetlic, domów działkowca, sal itp.)  (0-10 pkt.)

5. Inicjatywy Zarządu dotyczące modernizacji ROD: czy ogród korzysta z dofinansowania z budżetu Miasta (0-30 pkt.) (czy planowane są inwestycje)                                                                                                           

Łączna ilość punktów do uzyskania – 100 pkt.

 

V.     ZAGOSPODAROWANIE ROD

 

1. Infrastruktura ROD (stan techniczny),w tym:

a) ogrodzenie zewnętrzne wraz z bramami, furtkami  0-10 pkt.

b) tablica z nazwą ogrodu i jej estetyka  0-10 pkt.

c) drogi i alejki ogrodowe, ich stan i funkcjonalność 0-10pkt.     

d) miejsca postojowe i ich oddzielenie zielenią izolacyjną od działek 0-10 pkt.                                                   

e) obiekty kubaturowe występujące na terenie ROD, tj. Dom Działkowca, świetlica, budynki gospodarcze 0-10 pkt.                                         

f) media na terenie ROD: sieć energetyczna i wodna 0-20 pkt.    

g) sanitariaty ogólnodostępne, ich stan i odizolowanie od działek sąsiednich                    0-10 pkt.

2. Zagospodarowanie i wyposażenie terenów ogólnych (należy podać rodzaj placów ogólnych i placów rekreacyjnych oraz ich wyposażenie  0-10 pkt.

3. Stan i wykorzystanie tablic informacyjnych w ogrodzie – aktualność
    zamieszczanych w nich materiałów i ogłoszeń,   0-10 pkt.        

 

Łączna ilość punktów do uzyskania – 100 pkt.

 

VI.   ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK

 

l. Wyposażenie działek (stan techniczny, zgodność z regulaminem ROD):

a) altany (ich prawidłowe usytuowanie jeżeli nie zaistnieją inne przesłanki,  powierzchnia i wysokość oraz estetyka)   0-10 pkt.

b) zachowanie odległości nasadzeń trwałych od granic działek 0-10 pkt.

c) szklarnie i tunele foliowe (posiadanie i stan) 0-10 pkt.

d) elementy małej architektury na działkach (murki, pergole, trejaże, itp.) 0-10 pkt.

e) powszechność stosowania kompostowników – ich usytuowanie oraz wykorzystanie na działkach zgodnie z regulaminem ROD 0-10 pkt.                                                      

2. Estetyka i funkcjonalność działek – walory użytkowe 0-10pkt.                                      

3. Pielęgnacja drzew i krzewów (cięcie, prześwietlanie, odnawianie)  0-10 pkt.

 

Łączna ilość punktów do uzyskania – 70 pkt.

 

VII. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

1.   Występowanie naturalnych pasów izolacyjnych w sąsiedztwie dróg komunikacyjnych lub innych źródeł zanieczyszczeń   0-10 pkt.

2. Udokumentowane przez zarząd ROD badania gleby 0-10 pkt.

3. Utrzymywanie czystości w ogrodzie, na działkach, na terenach ogólnych i przylegających bezpośrednio do ogrodu 0-10 pkt.                            

4. Udokumentowane rozwiązanie składowania i usuwania śmieci (umowy), zapewnienie zbiórki odpadów komunalnych powstałych na terenie ROD 0-10 pkt.

5. Ekologia w ogrodzie (budki lęgowe, karmniki dla ptaków, pszczoły murarki, ekologiczne sposoby ochrony roślin, stosowanie nawozów naturalnych, kompostowniki na działkach)  0-10 pkt.

6. Inicjatywy w ROD prowadzące do zmniejszania ilości śmieci poprzez   zagospodarowanie odpadów roślinnych (np. skoszonej trawy itp.) oraz usuwanych gałęzi z drzew i krzewów 0-20 pkt

Łączna ilość punktów do uzyskania – 70 pkt.

 

VIII.    BEZPIECZEŃSTWO W ROD

l. Polisy ubezpieczeniowe majątku Związku 0-20 pkt.

(posiadanie ubezpieczenia infrastruktury ogrodowej od ryzyka użytkowania, zdarzeń losowych itp.)

2. Zabezpieczenie przeciwpożarowe oraz przestrzeganie przepisów ogólnych i związkowych w tym zakresie, spotkania z Policją, Strażą Miejską 0-20 pkt.

3. Układ komunikacyjny w ogrodzie umożliwiający swobodny dojazd do każdej działki pojazdów służb ratowniczych 0-20 pkt.

4. Współpraca z Policją, samorządem, strażą miejską w zakresie zapewnienia działkowcom odpowiednich i bezpiecznych warunków do uprawiania swoich działek 0-20 pkt.                                                             

Materiały do pobrania

Wydawnictwo

Instruktor ogrodnictwa w biurze Okręgu prowadzi 

dyżur telefoniczny w każdą środę, w godzinach: 13.00 - 15.00 

pod numerem telefonu: 17 8543552.

Wszystkich zainteresowanych tematyką ogrodową prosimy również o kontakt mailowy:

ogrodnik@podkarpacki.pzd.pl

Październik 2023

PWŚCPSN
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul.Bernardyńska 5/9, 35-069 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552