Aktualności

Tezy i Wytyczne Krajowej Komisji Rewizyjnej do pracy Komisji Rewizyjnych Polskiego Związku Działkowców w kadencji 2020 - 2023.

Dodano: 2 grudnia 2019

                                                                       

 

 

 

 

 Załącznik do Uchwały Nr 2/II/2019

                               Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD z dnia 28.11.2019 r.    
 
Tezy Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD dotyczące badania bilansów ROD i Okręgów PZD oraz poszczególnych sprawozdań finansowych i preliminarzy finansowych ROD i Okręgów w latach 2020 - 2023.
 
Krajowa Komisja Rewizyjna PZD przypomina Przewodniczącym pionu rewizyjnego Związku o obowiązkach wynikających z badania bilansów ROD czy Okręgów PZD oraz poszczególnych sprawozdań z funduszy.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnych każdego szczebla organizacyjnego mają obowiązek:
1. Poinformować z odpowiednim wyprzedzeniem Prezesa, Księgowego, Skarbnika i Sekretarza ROD, którzy biorą udział przy badaniu bilansu; nic nie stoi na przeszkodzie, aby przy badaniu uczestniczył również cały Zarząd.
Zarząd ROD jest zobowiązany do przedstawienia również protokolarza zebrań Zarządu z podjętymi uchwałami, rejestr uchwał oraz rejestr członków PZD i dzierżawców działek w ROD.
2. Przewodniczący Komisji powołuje Zespół Kontrolny, w co najmniej 2-osobowym składzie do badania sprawozdań finansowych. W dużych jednostkach PZD wskazane jest przeprowadzanie badania przez Zespół w większym składzie osobowym.
3. Podczas badania Zespół Kontrolny musi mieć w swojej dyspozycji przepisy Związku tj. ustawę o ROD z 2013 roku, Statut PZD, Regulamin ROD, Regulamin Komisji Rewizyjnych PZD, Zakładowy Plan Kont PZD oraz uchwały dotyczące Funduszu Oświatowego PZD i Funduszu Rozwoju PZD.
 
Przy badaniu sprawozdań należy zwrócić szczególną uwagę na:
1. czy sprawozdanie sporządzone jest na drukach obowiązujących w Związku i czy są one podpisane przez upoważnione osoby.,
2. czy salda poszczególnych kont na dzień 1 stycznia danego roku są zgodne z saldami bilansu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.
3. czy ogród posiada konto bankowe, na którym gromadzone są fundusze ROD oraz odrębne konto lub subkonto na środki Funduszu Rozwoju ROD. Czy Okręg PZD posiada oddzielne konto dla środków Funduszu Rozwoju ROD.
4. czy są potwierdzenia stanu środków finansowych na kontach bankowych na dzień 31 grudnia danego kontrolowanego roku.  
5. należy sprawdzić stan gotówki w kasie ROD i OZ oraz czy jest ona zgodna z uchwałą Zarządu ROD i  OZ PZD o wysokości pogotowia kasowego.
6. wymaga szczególnej uwagi porównanie dokonanej inwentaryzacji – spisu z natury w aktywach i pasywach wykazanych w bilansie za badany rok.
7. zbadać miejsce przechowywania dokumentów finansowych ROD. Jeśli brak siedziby należy zobowiązać Zarząd ROD do podjęcia uchwały z określeniem miejsca przechowywania i osoby, która prowadzi księgowość ROD i powiadomić o tym OZ PZD. 
8. zapoznać się z uchwałą Zarządu ROD w sprawie ustalenia wysokości opłaty ogrodowej zgodnej z § 147 ust.1 pkt 1 Statutu PZD. 
9. sprawdzić czy ogród posiada aktualny Nr REGON i NIP. Większość ogrodów ma poprawiony Nr REGON, lecz nie zawsze NIP i należy zwrócić uwagę czy jest właściwa nazwa ogrodu tj. ROD a nie POD.
10. sprawdzić czy Zarząd ROD pobiera opłatę ogrodową zgodną z § 147 ust.1 pkt.2 Statutu PZD określoną w uchwale OZ PZD w tej sprawie oraz terminowość odprowadzania części należnej organom wyższym PZD.
11. zbadać zgodność wydatków z zatwierdzonymi preliminarzami finansowymi.
12. sprawdzić czy rozliczono prowadzone inwestycje i remonty zgodnie z przepisami związkowymi.
13. zbadać płatność składki członkowskiej i opłaty ogrodowej uchwalonej przez Walne Zebranie ROD. W przypadku występujących zaległości zbadać, jakie działania Zarząd podjął w tej sprawie. Zbadać terminowość odprowadzenia części opłaty ogrodowej-partycypacji do OZ PZD. 
14. ubezpieczenie majątku ROD.
15. sprawdzić czy osoby materialnie odpowiedzialne za składniki majątkowe  złożyły oświadczenia o przyjęciu odpowiedzialności majątkowej.
16. sprawdzić terminowość odprowadzania gotówki na konto bankowe ROD przez Skarbnika ROD, odprowadzenie środków finansowych do Okręgu PZD i należnych podatków do US i ZUS.
17. zbadać zobowiązania ROD i OZ , jeśli takie są to, z jakiego tytułu i ich przyczyny.
18. gospodarowanie środkami Funduszu Oświatowego i Rozwoju ROD, musi być zgodne z uchwałami Krajowej Rady i Krajowego Zarządu PZD oraz zapisami Statutu PZD w tej sprawie.
19. zbadać czy Zarząd ROD i Komisja Rewizyjna ROD posiadają pieczątki o właściwej treści. 
20. ustalić gdzie Zarząd ROD i Komisja Rewizyjna ROD przechowuje dokumentację organów i ROD oraz czy o miejscu przechowywania powiadomiono Okręg PZD i Okręgową Komisję Rewizyjną PZD.
21. dokonać zbadania przestrzegania RODO w ROD i Okręgu PZD.
 
Przy sporządzaniu protokołu z badania sprawozdań finansowych i odnoszenia się do działalności statutowej należy bezwzględnie zapisać w ilu jednobrzmiących egzemplarzach go sporządzono i określić dla kogo jest on przeznaczony.
 
Krajowa Komisja Rewizyjna
Polskiego Związku Działkowców
 
 
Warszawa, dnia 28 listopada 2019 roku
 
 
 
 
 

                                                                                Załącznik do Uchwały Nr 3/II/2019

                                                   Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD z dnia 28.11.2019 r.             

 

Wytyczne Krajowej Komisji Rewizyjnej do pracy Komisji Rewizyjnych

Polskiego Związku Działkowców

w kadencji 2020 - 2023.

 

W latach 2020 - 2022 w Rodzinnych Ogrodach Działkowych odbywać się będą Walne Zebrania Sprawozdawcze członków PZD. Natomiast w 2023 roku w Rodzinnych Ogrodach Działkowych odbywać się będą Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze członków PZD a w Okręgach PZD odbędą się Okręgowe Zjazdy Delegatów PZD.

Statut Polskiego Związku Działkowców zobowiązuje Komisje do prowadzenia kontroli i badań finansowych we wszystkich organach Związku zgodnie z przepisami związkowymi.

Komisje Rewizyjne funkcjonujące w naszej organizacji są niezależnym, organem kontroli wewnętrznej Związku i posiadają statutowy obowiązek sprawdzania jak organy zarządzające wszystkich szczebli organizacyjnych gospodarują funduszami związkowymi, przestrzegają w codziennej działalności przepisy związkowe i prawo powszechnie obowiązujące a przede wszystkim jak dbają o interesy działkowców, Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Polskiego Związku Działkowców.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD stwierdza, że Komisje Rewizyjne w całym Związku winny ze szczególną starannością wykonywać swoje dobrowolnie przyjęte obowiązki a w swojej pracy muszą bezwzględnie przestrzegać i działać zgodnie z kompetencjami jednoznacznie określonymi w Statucie PZD, uchwałach organów wyższych Związku i Regulaminie Komisji Rewizyjnych PZD uchwalonym przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD w dniu 22 czerwca 2018 roku.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD zobowiązuje Okręgowe Komisje Rewizyjne PZD do:

1) przygotowania szczegółowego programu działania na każdy rok kadencji i przyjęcie jego w formie uchwały na posiedzeniu Komisji w pełnym składzie,

2) dokonania badania sprawozdania finansowego Okręgowego Zarządu PZD na dzień 31 grudnia badanego roku składającego się z:

- bilansu,

- rachunku zysku i strat,

- sprawozdania z Funduszu Oświatowego PZD,

- sprawozdania z Funduszu Rozwoju ROD,

- informacji dodatkowej,

- części opisowej do sprawozdania.

3) dokonania badania projektu preliminarza finansowego Okręgu PZD na każdy rok w kadencji i wydanie do niego opinii oraz do projektów preliminarzy finansowych Funduszu Oświatowego i Funduszu Rozwoju ROD na każdy rok.

4) dokonywania oceny działalności statutowej Okręgowej Rady i Okręgowego Zarządu PZD w każdym roku kadencji z uwzględnieniem zwłaszcza:

    - realizacji programów Związku: Unowocześnianie infrastruktury ROD – ROD XXI wieku, Otwarty Program Rozwoju Społecznego ROD, Program Modernizacji Działek w ROD,

    - gospodarki gruntami i stanu prawnego gruntów ROD,

    - likwidacji ROD zgodnie z przepisami związkowymi i przyjętymi procedurami w Związku,

    - rozpatrywania skarg i zażaleń i reagowania na nie,

    - kontakty Okręgu PZD z ROD,

    - ocena realizacji planu pracy Okręgowej Rady i Okręgowego Zarządu PZD,

    - funkcjonowanie Okręgu PZD zgodnie z §§ 105 do 112 Statutu PZD,

    - wykorzystanie  Funduszu Statutowego, Funduszu Rozwoju ROD i Funduszu Oświatowego PZD.

5) sporządzania sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w każdym roku kadencji i przekazywanie do Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD.

6) dokonania zbadania przestrzegania RODO w OZ PZD.     

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD zobowiązuje Komisje Rewizyjne Rodzinnych Ogrodów Działkowych do:

1) zbadania bilansu rodzinnego ogrodu działowego za każdy mijający rok w kadencji. Bilans musi być przyjęty uchwałą przez Zarząd ROD. Z badania bilansu komisja sporządza protokół, w którym stwierdza poprawność jego sporządzenia zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, Zakładowym Planem Kont PZD i uchwałami Związku.

2) zbadania projektu preliminarza ROD na każdy kolejny rok, oraz projektów preliminarzy Funduszu Oświatowego ROD i Funduszu Rozwoju ROD na każdy kolejny rok i wydanie opinii.,

3) zbadania działalności Zarządu ROD w zakresie zagospodarowania ogrodu i działek, w tym budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania (art.12 i art.13 ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku).,

4) zbadania inwestycji i remontów prowadzonych w ROD,

5) zbadania realizacji programu oświatowego, w tym szkolenie nowych członków PZD oraz ocena pracy Społecznej Służby Instruktorskiej,

6) przygotowania sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za każdy mijający  rok celem przedstawienia go na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym członków PZD w ROD, a w 2023 roku sporządzenia sprawozdania za okres upływającej kadencji w latach 2019 - 2023 celem przedstawienia go na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym członków PZD w ROD.,

7) zbadania czy Zarząd ROD wykonał postanowienie zawarte w art.33 ust.3 i ust.4 ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku.,

8) skierowania do każdego w kadencji Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków PZD w ROD wniosków wynikających z działalności Zarządu ROD celem ich zatwierdzenia a w 2023 roku skierowania do Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego członków PZD w ROD wniosków wynikających z działalności Zarządu ROD w kadencji 2019-2023 celem ich zatwierdzenia wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD  (§ 92 ust.2 Statutu PZD).

9) dokonania zbadania przestrzegania RODO w ROD.

Polski Związek Działkowców jest masową i w pełni demokratyczną organizacją społeczną. W ocenie realizacji zadań statutowych Związku ogromne znaczenie ma działalność Komisji Rewizyjnych, która musi być zgodna z przepisami Statutu PZD.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD w Warszawie zobowiązuje Komisje Rewizyjne wszystkich szczebli do zachowania poprawności w działaniu i wypełnianiu swoich obowiązków zgodnie ze Statutem PZD, Regulaminem ROD i Regulaminem Komisji Rewizyjnych PZD.

 

 

Krajowa Komisja Rewizyjna

Polskiego Związku Działkowców

 

Warszawa, dnia 28 listopada 2019 r.

                                                                              
 
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552 tel. Ośrodek Finansowo - Księgowy 17/ 85-43-557